Het “vaccinatieverlof” van kracht

Op 9 april trad de wet in werking die klein verlet verleent aan werknemers die zich laten inenten tegen het coronavirus tijdens hun werkuren. Wat betekent dit concreet?

Recht op klein verlet

Dankzij deze wet kan de werknemer afwezig zijn van het werk om zich te laten inenten tegen het coronavirus zonder loonverlies te lijden. Er dient echter opgemerkt te worden dat deze wet geldt voor alle werknemers en werkgevers die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Dit geldt dus ook voor jobstudenten, uitzendkrachten en werknemers in telewerk.

De werknemer heeft enkel recht op klein verlet voor de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Dit omvat dus de tijd die nodig is om van en naar het vaccinatiecentrum te gaan en de tijd in het vaccinatiecentrum zelf. De werknemer heeft recht op klein verlet voor elke nodige vaccinatie. De wet blijft van kracht tot 31 december 2021 maar kan eventueel verlengd worden.

Hoe kan je dit recht laten gelden ?

Om je recht op klein verlet te laten gelden (als de vaccinatie plaatsvindt tijdens de werkuren), moet de werknemer voorafgaandelijk zijn/haar werkgever inlichten over zijn/haar afwezigheid, zodra hij/zij het tijdstip van de vaccinatie kent. Indien de werknemer zelf het moment van de vaccinatie kan kiezen, mag hij/zij niet onder druk gezet worden om de vaccinatie te laten plaatsvinden buiten de werkuren!

Het is absoluut mogelijk dat de werknemer kiest om een gewone verlofdag op te nemen voor de vaccinatiedag in plaats van het recht op klein verlet te laten gelden. In dat geval gelden de regels van het vaccinatieverlof niet. Ze gelden evenmin wanneer de werknemer ingeënt wordt op een dag compensatierust.

Moet je een bewijs afleveren ?

De werknemer moet bewijzen dat hij/zij het recht op klein verlet heeft laten gelden, enkel en alleen als de werkgever dit vraagt. Hij/zij dient dan aan de werkgever het document voor te leggen waarin de afspraak bevestigd wordt om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op de plaats van vaccinatie. Indien dit document deze informatie niet bevat, moet de oproep tot vaccinatie voorgelegd worden aan de werkgever. Het is dus echter niet toegestaan om van de werknemer te eisen dat hij/zij bewijst dat hij/zij effectief aanwezig was in het vaccinatiecentrum.

Het is ook niet toegestaan dat de werkgever een kopie neemt, in welke vorm dan ook, van het document, of van de informatie die erop staat. Bijgevolg mag er ook niet gevraagd worden om een bewijs per e-mail te bezorgen. De werkgever mag alleen de informatie gebruik om het werk te organiseren en met het oog op een correcte loonadministratie. Wanneer de werkgever de afwezigheid van de werknemer registreert als klein verlet mag de werkgever niet de reden van het klein verlet weergeven of op welke manier dan ook aangeven dat de werknemer mogelijks gezondheidsproblemen heeft.

Loon

Het vaccinatieverlof is gelijkgesteld met klein verlet, zoals geregeld in het kader van artikel 30, §1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Dit betekent dat het loon voor de afwezige uren berekend wordt overeenkomstig de wetgeving op feestdagen. Het behoud van het loon wordt dus op dezelfde manier bepaald als voor een afwezigheid op een feestdag.