Burundi

Burundi is een jonge democratie van Oost-Afrika. De socio-politieke situatie in het land blijft hachelijk en het land ondergaat ten volle de gevolgen van de privatisering waarmee de regering, onder druk van het IMF, van start is gegaan in de belangrijkste sectoren zoals de koffie- en theesector. Ondanks de vele NGO’s, ziet men de levensomstandigheden van de bevolking achteruitgaan. Informele arbeid is er schering en inslag.

2011, HORVAL sluit zich aan bij een project voor de koffiesector in Burundi. De context : Het IMF had Burundi verplicht om de KOFFIEsector te privatiseren. Het project wou ervoor zorgen dat de koffietelers zich hun productiemiddel opnieuw konden toe-eigenen. Daartoe heeft HORVAL zich aangesloten bij de NGO SOLSOC die een beleid voerde om de koffietelers te versterken, maar die ook de link maakte met een ziekenfondspijler. Hierbij werd een netwerk van 25 ziekenfondsen versterkt dat de koffietelers toegang wil geven tot de gezondheidszorg en dat zich wil profileren bij de regering als gesprekspartner inzake sociale bescherming. 16 ziekenfondsen werden in 2008-2009 opgericht, zij staan in voor de gezondheidszorg voor meer dan 60.000 mensen.

2013-2017 : de contacten die in het vorige programma werden gelegd, hebben de analyse bevestigd waaruit blijkt dat het vorige programma onvolledig was, als we daadwerkelijk een reële impact willen hebben op de economie van het land. De centrale actor, een krachtige vakorganisatie, ontbrak namelijk. Deze actor zou de werknemers van de verschillende sectoren uit de voedingsmiddelensector kunnen verenigen.

Deze vaststelling werd gedeeld door meerdere vakbonden van de COSYBU. Daarom hebben wij besloten om het project in BURUNDI een andere wending te geven. Wij hebben samengewerkt met onze Burundische collega’s om een project uit te bouwen dat gebaseerd is op 4 pijlers.

Actief deelnemen aan het structureren van een vakbondsfederatie die de volgende bevoegdheidsgebieden zou hebben: Landbouw, de Voedingsmiddelensector, de HORECA en de aanverwante takken waaronder voornamelijk de huishoudwerkers binnen COSYBU (Confédération des Syndicats du Burundi – Vakverbond van Burundi). Na verschillende workshops, uitwisselingen en discussies, hebben de partners (vakbonden van de thee-, koffie-, suiker- en andere sectoren) een akkoord bereikt om FEBUTRA op te richten (Fédération Burundaise des Travailleurs de l’Agro-alimentaire – Burundische werknemersfederatie van de voedingsmiddelensector). Vandaag is het erkenningsproces van FEBUTRA gerealiseerd. De federatie is erkend. Nu kunnen we er werk van maken om ervoor te zorgen dat FEBUTRA toetreedt tot IUF, onze internationale sectororganisatie. Onze steun bij het oprichten van FEBUTRA was onmisbaar om het voor de voedingsmiddelensector mogelijk te maken om zich te organiseren als een sector. Deze fase is verplicht om te kunnen evolueren naar een vertegenwoordiging per bedrijfstak van ALLE werknemers van de sector, ongeacht hun statuut. Door het ontstaan van FEBUTRA zal er een permanent secretariaat ingevoerd worden, samengesteld uit 2 kameraden. Dit secretariaat zal de spil zijn bij de oprichting van de federatie en bij de steun die zal verleend worden aan de delegees en de werknemers. Via de federatie zullen de delegees hun representativiteit kunnen versterken in de openbare sector en delegaties kunnen oprichten in de private ondernemingen. Ze zal het mogelijk maken om pijlers in te voeren rond communicatie en rond het verspreiden van de informatie die nodig is om belangstelling te wekken voor het syndicaal werk en ze zal ook de delegees helpen bij het verdedigen van hun eisen bij de overheden en de werkgevers.

ABVV HORVAL, in samenwerking met Solidarité Socialiste, net als FEBUTRA, heeft als ambitie om een krachtige vormingspijler te ontwikkelen, genaamd Volksuniversiteit (Université Populaire) waarin een syndicale afdeling zou moeten worden opgericht. Deze Volksuniversiteit zou de vorming op een heel hoog niveau moeten plaatsen. Via deze vorming zouden zowel de “kaderleden” van de coöperatieven, de ziekenfondsen en delegees de nodige kennis moeten kunnen opdoen om projecten te ontwikkelen. Op termijn, zou de vorming de opmars van leiders uit de landbouw en de vakbond in de hand kunnen werken. Deze zouden dan bekwaam zijn om de verschillende productietakken te organiseren door de werknemers in alle fases van het productieproces te structureren en te verenigen. Maar de vorming zou de werknemers ertoe moeten brengen om hun socio-economische omgeving beter te begrijpen aan de hand van technische kennis in verband met een betere productie, een beter gebruik van meststoffen en het verschaffen ervan…

ABVV HORVAL wil eveneens het project “Recht op gezondheid” van de socialistische ziekenfondsen integreren. Dit project voert verschillende acties om zich ervan te vergewissen dat de bevolking toegang heeft tot kwalitatieve gezondheidszorg die beantwoordt aan de behoeften, via een systeem van ziekteverzekering.

Ons project omvat een vierde, meer economische, pijler: het betreft de steun aan de coöperatieve projecten om hen te helpen om de kwaliteit en de kwantiteit van hun productie te verbeteren, dit in een logica waarbij de collectieve solidariteit versterkt wordt. Ons project beoogt eveneens om de coöperatieven te versterken door hen te laten aansluiten op een sectorlogica.

De internationale syndicale solidariteit is geen kwestie van liefdadigheid maar van een reële wil om solidair te zijn en om een steentje bij te dragen aan de sociale ontwikkeling.

De banden tussen Noord en Zuid versterken, onze delegees betrekken, opdat we in alle fases van het productie-en verwerkingsproces van een product de notie kunnen bijbrengen van « betaald worden voor zijn werk aan een juiste prijs » en opdat we solidaire sectoren kunnen creëren.

De werknemers van het Zuiden steunen in het structureren van hun vakbonden door de strijd een internationaal karakter te geven is de beste formule om het hoofd te bieden aan de verwoestende mondialisering en de privatisering van de nationale goederen.