Tussenkomst door het Sociaal Fonds bij ziekte wegens corona

Op het paritair comité van 5 mei 2020 zijn de sociale partners het erover eens geraakt om aan alle arbeiders van de voedingsnijverheid die arbeidsongeschikt zijn geweest wegens covid-19 een aanvullende vergoeding uit te keren ten laste van het sociaal fonds.

Deze beslissing werd op 10 juni door het sociaal fonds gevalideerd. De sociale partners achten het niet noodzakelijk om hier een cao rond op te stellen. De praktische modaliteiten en richtlijnen worden opgesteld door de sociale partners en door elk van hen onderschreven.

Wat

Het sociaal fonds PC118 en het sociaal fonds PC118.03 betalen een aanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid buiten gewaarborgd loon aan de  arbeiders van respectievelijk PC118 en PC118.03 die arbeidsongeschikt zijn geweest wegens covid-19 gedurende de periode van 13.03.2020 tot en met 31.12.2020.

De sociale partners sluiten niet uit dat deze periode eventueel kan verlengd worden indien dit aangewezen zou blijken.

Bedrag

De tussenkomst bedraagt 19,30 euro bruto per dag arbeidsongeschiktheid wegens covid-19 die niet gedekt is door gewaarborgd loon. De vergoeding wordt uitgekeerd in een zesdagenweek, zoals de uitkering van de mutualiteit, zelfs al werkt de arbeider in een vijfdagenweek.

Deeltijdsen en arbeiders die – na toelating van hun arts – het werk halftijds hervatten, hebben recht op deze vergoeding in verhouding tot hun prestaties.

Voorwaarden

  • Als arbeider tewerkgesteld zijn in PC 118 (voedingsindustrie) en PC118.03 (bakkerijsector), ongeacht zijn anciënniteit of tewerkstellingsbreuk (ook deeltijdse werknemers komen dus in aanmerking).
  • Arbeidsongeschikt wegens covid-19 buiten de periode van gewaarborgd loon in de periode tussen 13.03.2020 en 31.12.2020

Procedure

De aanvullende vergoeding wordt door de arbeider aangevraagd bij het Sociaal Fonds.

De aanvraag bestaat uit alle hieronder opgesomde documenten:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier. Voor het aanvraagformulier, klik hier.
  • een medisch bewijsstuk van arbeidsongeschiktheid omwille van Covid-19 voor de duur waarvoor de aanvullende vergoeding wordt aangevraagd. =>Leg goed aan de behandelende arts uit waarom COVID-19 dient vermeld te worden!
  • een attest van de mutualiteit met vermelding van de vergoede ziekteperiode en het aantal vergoede ziekte-uitkeringen

Inhoudingen

De aanvullende vergoeding is niet onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen maar wel aan bedrijfsvoorheffing. Het percentage bedrijfsvoorheffing dat in mindering wordt gebracht van het totale brutobedrag bedraagt 22,2%.