Syndicale vorming : de maatschappij begrijpen om ze beter te kunnen transformeren

Het kapitalisme blijft voortbestaan omdat het ervoor zorgt dat men aanvaardt dat werknemers uitgebuit worden. Net zoals een huis draagmuren en cement nodig heeft om niet in te storten, is het voor het kapitalisme nodig dat de ideeën zich in het hoofd van de werknemers nestelen om zichzelf in stand te houden. Al van kinds af aan worden we overspoeld met neoliberale theorieën en het idee dat er geen andere alternatieven zijn voor het kapitalistische systeem. Als vakorganisatie bestaat onze taak eruit om een ideologische strijd te voeren, een strijd waardoor we het perspectief van de mensen kunnen veranderen en opnieuw hoop kunnen bieden voor een nieuwe, rechtvaardige en solidaire wereld.

Om het met de woorden van Angela Davis te zeggen: een strijd is pas mogelijk als de mensen erin geloven. En het is met name door het discours te veranderen en door in de praktijk te tonen wat het belang is van zich te organiseren als werknemers dat we daarin zullen kunnen slagen. Zo verscheen in 2014 in DH en Le Soir naar aanleiding van de staking tegen de optrekking van de pensioenleeftijd de titel: “une grève pour rien”, een staking voor niets. Deze titel werd gelezen door duizenden mensen en wakkerde het “TINA”-gevoel aan, there is no alternative (er is geen alternatief), precies wat de liberale wereld wil.

De alomtegenwoordige neoliberale discours zetten ons aan tot verdeeldheid en ze laten ons denken dat het normaal is om werknemers uit te buiten. Ze laten ons geloven dat de lonen niet stijgen om de bedrijven, en dus de jobs, te beschermen. Onze taak als linkse strijdlustige vakbond is om een geloofwaardig tegendiscours te ontwikkelen en zoveel mogelijk te mobiliseren. Daarvoor zijn syndicale vormingen, naast het werk op het terrein, onontbeerlijk. Deze vormingen hebben als essentiële taak om ervoor te zorgen dat iedere delegee het socio-economische systeem begrijpt en dat hij/zij de nodige tools in handen heeft om te kunnen debatteren met de leden op het terrein.

Deze vormingen zijn een moment waarop de delegees ook hun eigen ervaringen uit hun bedrijf kunnen delen en kunnen leren van elkaar. Daardoor kan er een collectief gevoel ontwikkeld worden, wat nodig is om een syndicale beweging op te zetten en het gevoel van klassenbewustzijn aan te wakkeren.

De vormingen hebben trouwens ook als doel om de historische standpunten van het ABVV te bespreken die vervat staan in de principeverklaring. Deze sterke en progressieve waarden moeten niet alleen de drijfveer en de leidraad zijn voor ons syndicaal werk, maar ook onze gemeenschappelijke sokkel vormen. Het is trouwens die ruggengraat die ons onderscheidt van de andere vakorganisaties. Het is dus essentieel om deze waarden te begrijpen, te analyseren en te kennen. We zijn een vakbond met een klassenvisie die een radicale ommezwaai wil in de maatschappij en iedere delegee moet de betekenis ervan kunnen vatten en verdedigen.

ABVV Horval ontwikkelt al meer dan 10 jaar haar eigen Waals Vormingscentrum om ideologische vormingen te kunnen geven die verankerd zijn in de specifieke realiteit van de sectoren. Die vormingen worden opgesplitst in drie modules en zijn een mengeling van technische en politieke noties om onze wereld beter te vatten. De onderwerpen zijn heel uiteenlopend en allemaal even belangrijk: de geschiedenis van de arbeidersbeweging, veiligheid op het werk, het economisch systeem, of het belang om onze syndicale vrijheden te waarborgen. Tijdens deze vormingen hebben we kunnen rekenen op tussenkomsten van Jean-François Tamellini, Algemeen Secretaris van het Waals ABVV en Selena Carbonero, Federaal Secretaris van het ABVV. Tijdens het schooljaar 2021-2022 werden er meer dan 93 vormingsdagen gegeven, goed voor honderden uren gevuld met discussie en debat.

Alle werknemers van het land – en de wereld – zijn met elkaar verbonden door de uitbuiting die ze meemaken en door de slechte verdeling van de rijkdom. Vanuit deze vaststelling komt een klassenbewustzijn tot stand, het bewustzijn dat de werknemers en het patronaat deel uitmaken van een andere tegenovergestelde klasse en dat deze werknemersklasse zich absoluut moet organiseren om het huidige economische systeem omver te werpen.