Onze Centrale, een rondleiding ...

ABVV HORVAL  (HORECA-VOEDING-ALIMENTATION) is een werknemersorganisatie die aangesloten is bij het ABVV (Algemeen Belgisch Vak Verbond). Onze centrale is een standvastige waarde binnen de arbeidersvertegenwoordiging. In 2008 vierden we dan ook ons 100-jarig bestaan. Tijdens deze periode is er uiteraard een enorme evolutie geweest, zowel in structuren als in ledenaantal. Vandaag tellen we meer dan 126.000 aangesloten arbeiders en arbeidsters wiens belangen we verdedigen in de volgende sectoren :

 • PC 100 : Aanvullend Paritair Comité voor werklieden
 • PC 118 : Paritair Comité voor de Voedingsnijverheid
 • PC 119 : Paritair Comité voor de Handel in Voedingswaren
 • PC 132 : Paritair Comité voor de Technische land- en tuinbouw
 • PC 144 : Paritair Comité voor de Landbouw
 • PC 145 : Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf
 • PC 146 : Paritair Comité voor het Bosbouwbedrijf
 • PC 302 : Paritair Comité voor het Hotelbedrijf (we zijn bevoegd voor zowel de arbeiders als de bedienden)
 • PC 312 : Paritair Comité voor de Warenhuizen
 • PC 318.1 : Paritair Subcomité voor de diensten voor Gezins- en Bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
 • PC 322 : Paritair Comité voor de Uitzendarbeid (enkel voor de interims tewerkgesteld in de sectoren behorend tot de bevoegdheid van onze centrale).
 • PC 322.1 : Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren (dienstencheques)
 • PC 333 : Paritair Comité voor de Toeristische attracties
 • PC 337 : Aanvullend Paritair Comité voor de Non-profitsector

Zoals reeds eerder gezegd maakt de ABVV HORVAL deel uit van het ABVV, maar daarnaast zijn we ook aangesloten bij de EFFAT (Europese Vakbond van werknemers in de voedingsnijverheid) en bij de UITA (Wereld vakverbond van werknemers in de voedingindustrie). We hebben dus onze plaats zowel op Belgisch, Europees als mondiaal niveau. Verder op deze site komen we hierop meer gedetailleerd terug. 

Onze Centrale is vertegenwoordigd in tal van professionele en interprofessionele instanties, commissies en werkgroepen. De belangrijkste organismen zijn :

 • De Paritaire Comités : de opdracht van het Paritair Comité bestaat erin :
  • Collectieve overeenkomsten af te sluiten
  • Geschillen tussen werkgevers en werknemers te voorkomen of bij te leggen
  • De Regering, de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven of de bedrijfsraden, op hun verzoek of op eigen initiatief, te adviseren over aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren.
 • Bovendien kan een wet andere taken aan het Paritair Comité toevertrouwen.
 • De Sociale Fondsen
  • Modaliteiten Syndicale Premie
  • Uitbetaling aanvullende vergoeding Brugpensioen
  • Terugbetaling kosten syndicale vorming
  • Modaliteiten en uitbetaling bestaanszekerheidvergoedingen
  • Uitbetaling eindejaarspremie (Horeca, Interim, groene sectoren)
  • Vorming, onder meer via de Vormingsinstituten
 • De sectorale Vormingsinstituten
 • De Verlofkas voor de Belgische Voedingsbedrijven
 • De Nationale Arbeidsraad (NAR)
 • De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)

 
Dit zijn onze diensten waarvan u kunt gebruikmaken …

Afgevaardigden in uw onderneming 

Als uw onderneming een bepaald aantal werknemers telt (afhankelijk van de sector), hebt u recht op een vertegenwoordiging door syndicale afgevaardigden. De ABVV-afgevaardigde in uw bedrijf helpt u bij alle mogelijke problemen: arbeidsovereenkomst, vervoer, loon, arbeidsreglement, opzegging, jaarlijkse vakantie, pensioen, educatief verlof, enz. Zij zijn er om naar u te luisteren, u te informeren en te verdedigen. In ondernemingen met meer dan 50 werknemers bestaat er een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (ex-comité voor veiligheid en hygiëne). Vanaf 100 werknemers is er ook een Ondernemingsraad. In elk van deze overlegorganen zetelen een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgever en de werknemer.

Gewestelijke afdelingen tot uw dienst 

Elke gewestelijke afdeling van onze centrale telt één of meerdere vakbondssecretarissen. Zij vertegenwoordigen U als er geen syndicale vertegenwoordiging aanwezig is in uw onderneming. Daarnaast ondersteunen en organiseren zij de afgevaardigden in de ondernemingen. Zo bereiden zij de sector en de bedrijfsonderhandelingen voor, begeleiden in geval van problemen binnen het bedrijf, bepalen standpunten over interprofessionele thema’s,….. Daarenboven biedt elke gewestelijke afdeling een flink pak diensten aan, waarvan de juridische bijstand en ondersteuning (voor leden gratis) zeker de belangrijkste is. Voor meer informatie over onze verschillende diensten kan u ons altijd contacteren

Een vertegenwoordiging tegenover werkgevers en regering 

Heel wat problemen overstijgen de context van de onderneming zodat de oplossing op een ander en/of hoger niveau moet worden gezocht. Het sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers heeft tot doel een algemeen kader uit te werken voor de sector (sectorieel) of zelfs voor alle werknemers in ons land (interprofessioneel). Deze onderhandelingen resulteren in het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, bijvoorbeeld over arbeidsduur, lonen... Hoe meer leden, hoe krachtiger onze eis bij onderhandelingen. Maar economische en sociale problemen houden niet op aan de grens. We leven in een tijdperk van grote multinationale ondernemingen. Het uitstippelen van een gemeenschappelijke syndicale aanpak op Europees en internationaal vlak is een van onze grootste uitdagingen voor de toekomst. Onze syndicale analyses en standpunten alsook sociale en economische informatie kan U terugvinden in het tweewekelijks magazine van het ABVV; “De Nieuwe Werker”