Ziek tijdens je vakantie?

Ziekte tijdens het jaarlijks verlof en overdragen van verlof: vakantiejaar 2024.

Voortaan zal een werknemer zijn/haar vakantiedagen kunnen overdragen en ze opnemen binnen de 24 maanden die volgen op het einde van het lopende jaar, indien hij/zij zijn/haar vakantiedagen niet kan opnemen tijdens het jaar door ziekte of een andere reden.

 

Enkel de volgende motieven openen het recht om de vakantiedagen over te dragen :

 • Arbeidsongeval of beroepsziekte;
 • Andere ongevallen of ziekten;
 • Moederschapsrust;
 • Omgezet moederschapsverlof;
 • Profylactisch verlof;
 • Geboorteverlof;
 • Adoptieverlof;
 • Pleegzorgverlof ;
 • Pleegouderverlof.

De vakantiedagen die niet in 2024 opgenomen kunnen worden voor één van deze redenen zullen kunnen overgedragen worden tot eind 2026.

 

Wat moet de werknemer doen ?

 • onmiddellijk zijn of haar werkgever inlichten over zijn of haar verblijfplaats (indien hij/zij zich niet op zijn/haar domicilieadres bevindt);
 • een medisch certificaat/een attest overhandigen;

 

Welk certificaat?

Als de werknemer het medisch attest gebruikt van de behandelende arts zal hij/zij bovendien expliciet zijn/haar werkgever moeten informeren dat hij/zij zijn/haar verlofdagen wenst over te dragen.

Indien de werknemer het (facultatief) standaardformulier gebruikt, is dit hetzelfde als een aanvraag aan zijn/haar werkgever om de niet-opgenomen vakantiedagen over te dragen.

In beide gevallen heeft het echter de voorkeur dat de werknemer aangeeft op welke dagen hij of zij ongebruikte vakantie wil opnemen.

 

Gewaarborgd loon

De werknemer die tijdens zijn/haar vakantie ziek wordt, heeft recht op het gewaarborgd loon. Indien het gaat over collectief verlof voor arbeiders moet de werkgever geen gewaarborgd loon betalen. De ziektedagen zullen gedekt worden door uitkeringen van de mutualiteit.

 

Vakantiegeld:

 • Arbeiders: Het vakantiegeld wordt betaald door de vakantiekas. De uitgestelde vakantiedagen worden dus vooruitbetaald.
 • Bedienden: De werkgever moet ten laatste op 31 december van het vakantiejaar het enkelvoudig vakantiegeld betalen voor de niet-opgenomen vakantiedagen. De overgedragen dagen worden dus ook vooruitbetaald.

Het arbeidsreglement moet de formaliteiten vermelden die de werknemer moet respecteren indien er zich een arbeidsongeschiktheid voordoet tijdens een periode van jaarlijks verlof.