Bevoegdheid PC 100

Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en niet onder een eigen paritair comité, noch het Paritair Comité voor de vrije beroepen, noch het Paritair Comité voor de non-profitsector ressorteren en voor hun werkgevers.

Het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden is niet bevoegd voor de werknemers tewerkgesteld door de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties bedoeld in artikel 3 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.