Sectorakkoord gevalideerd voor de voedingsnijverheid

Na lange en moeilijke onderhandelingen en ondanks een marge van 0% werd er uiteindelijk een sectorakkoord goedgekeurd in de sector van de voedingsnijverheid. De bepalingen in dit akkoord treden in werking op 1 oktober 2023 en betreffen alle arbeiders van de ondernemingen uit de vele subsectoren van de Voedingsnijverheid (Pc118).

De inhoud van het akkoord:

KOOPKRACHT

 • Een koopkrachtpremie van minimum 250 euro gewaarborgd voor alle werknemers van een bedrijf dat winst heeft geboekt in 2022. De mogelijkheid wordt gegeven aan de delegees om vrij te onderhandelen over een bedrijfscao die een koopkrachtpremie vastlegt op een maximaal bedrag van € 750 (met inbegrip van de € 250 die sectoraal werd verkregen). Ten laatste tegen 15 december 2023 dient een bedrijfscao afgesloten te worden.
 • De minimale terugbetaling van de verplaatsingskosten met privévervoer wordt verhoogd van 70% naar 80% vanaf 1 januari 2024.
 • De werknemers die zich volledig of gedeeltelijk met de fiets verplaatsen, zullen vanaf 1 januari 2024 een fietsvergoeding krijgen van € 0,27 per afgelegde kilometer (heen en terug, tussen de woonplaats en de werkplek).
 • De inhaalbeweging van de ploegenpremie in de sector van de bakkerijen gaat op 1 oktober 2023 van € 0,11 naar € 0,22 / op 1 oktober 2024 bedraagt deze premie € 0,33.
 • Op 1 januari 2024 worden de volgende sectorale vergoedingen geïndexeerd:

- Ploegenpremie en nachtpremie;
- Bestaanszekerheid tijdelijke werkloosheid ;
- Aanvullende vergoeding in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht;
- Bestaanszekerheid langdurige ziekte;
- Kledijvergoeding. 

SOCIAAL OVERLEG

De sectorale sociale gesprekspartners verbinden zich ertoe om het sociaal overleg te bevorderen teneinde de basisprincipes van overleg en sociale vrede te herbevestigen en in het bijzonder de procedures van de cao van 10 juli 2009 betreffende het statuut van de syndicale delegatie.

SWT (of het vroegere brugpensioen)

CAO maximale verlenging tot 30 juni 2025.

 • SWT vanaf 60 jaar en 40 jaar loopbaan
 • SWT voor de arbeider van 60 jaar met een beroepsloopbaan van 33 jaar waarvan 20 jaar nachtarbeid.
 • SWT voor de arbeider van 60 jaar met een beroepsloopbaan van 33 jaar waarvan 5 jaar tewerkstelling in een zwaar beroep gedurende de laatste 10 jaar ofwel
 • SWT voor de arbeider van 60 jaar met een beroepsloopbaan van 33 jaar waarvan 7 jaar tewerkstelling in een zwaar beroep gedurende de laatste 15 jaar
 • « medisch » SWT mogelijk voor de arbeider van minstens 58 jaar met 35 jaar beroepsloopbaan die een handicap heeft of ernstige medische problemen heeft

LANDINGSBANEN

CAO maximale verlenging tot 30 juni 2025.

 • Aanvullende vergoeding van €  85,77 per maand toe (ieder jaar geïndexeerd) bij 1/5e landingsbaan, gefinancierd door het sociaal fonds.
 • De aanvullende vergoeding bij 1/2e landingsbaan (betaald door de werkgever) die reeds bestaat zal jaarlijks geïndexeerd worden. De huidige vergoeding bedraagt € 100.
 • Eindeloopbaandag : Vanaf 1 januari 2024 wordt het totale aantal eindeloopbaandagen voor alle regimes eindeloopbaandagen toegekend op 1 januari van het kalenderjaar voor de arbeiders die de leeftijd hebben bereikt.

WERKBAAR WERK

 • De bijpassing voor kinderopvang wordt verhoogd van €3 naar €5 per dag en per kind tot 12 jaar, per ouder tewerkgesteld in de voedingsnijverheid met een maximum van €1000 per jaar
 • Vormingskrediet van het sociaal fonds in de vorm van een vormingspremie van 2500 euro in geval van faillissement (zoals bij herstructureringen)

VORMING

3 vormingsdagen per jaar per werknemer in 2024, nadien 4 dagen in 2025 en 5 dagen vanaf 2027.

 

Raadpleeg alle details van dit akkoord in onze specifieke brochure: https://horval.be/sites/default/files/publications/pdf/2353_horval_a5_2023-2024_cp118_all_nl.pdf