Geen medisch getuigschrift meer voor één dag!

Op 27 oktober heeft de Kamer een nieuwe tekst aangenomen waarbij de werknemer vrijgesteld wordt van zijn verplichting om een medisch getuigschrift af te leveren bij afwezigheid wegens ziekte voor één dag. Deze vrijstelling is zowel van toepassing op een arbeidsongeschiktheid van een dag als op de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid. De nieuwe verordening is van kracht vanaf 28 november 2022.

 

Enkele aandachtspunten:

 

  • Bij wijze van uitzondering zullen ondernemingen met minder dan 50 werknemers op 1 januari van het lopende kalenderjaar kunnen afwijken van de vrijstellingsregeling. Daartoe moeten zij een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten of het arbeidsreglement wijzigen om deze afwijking duidelijk te vermelden.

 

  • De werknemer is niet verplicht om een medisch getuigschrift af te leveren gedurende drie keer per kalenderjaar voor de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid van een dag.

 

  • Wanneer hij gebruik maakt van deze vrijstelling moet de werknemer geen medisch getuigschrift afleveren op vraag van de werkgever. Toch zal hij altijd de werkgever onmiddellijk moeten verwittigen over zijn arbeidsongeschiktheid, en onmiddellijk het adres moeten meedelen waarop hij zal verblijven tijdens de eerste dag arbeidsongeschiktheid.

 

Deze nieuwe regelgeving heeft zowel voor- als nadelen. Toen hij het woord nam voor de VRT heeft de federale Minister van Gezondheid, Frank Vandenbroucke, aangegeven dat de werkgever alle middelen heeft om de arbeidsongeschiktheid te controleren. Volgens hem heeft de werkgever immers ook het recht om de werknemer te vragen naar de redenen van zijn afwezigheid.

Maar hoe zit het dan met de privacy? We zijn van mening dat deze regelgeving de werknemer niet in een situatie mag brengen waarin hij telkens de redenen van zijn afwezigheid moet uitleggen. De werknemer heeft het recht om die redenen niet te onthullen, en de werkgever kan hem daar niet toe verplichten.