Eindejaarspremie handel in voedingswaren

Eindejaarspremie

Voor de arbeiders die sinds 3 maanden voltijds tewerkgesteld zijn in de onderneming stemt de eindejaarspremie overeen met 164,66 uren normaal loon (38-urenweek).

De deeltijdse arbeiders ontvangen een premie in verhouding tot het aantal gewerkte uren.

Behoudens andere schikkingen overeengekomen op het vlak van de onderneming, wordt de eindejaarspremie betaald in de loop van de maand december voor de arbeiders die in dienst zijn op 31 december. De andere arbeiders ontvangen hun eindejaarspremie op het ogenblik dat zij de onderneming verlaten.

 

Jaarlijkse koopkrachtpremies

Kerstpremie
De kerstpremie bedraagt € 112,20 voor de voltijdse arbeiders die werden tewerkgesteld gedurende het hele kalenderjaar. De premie wordt uitbetaald in de tweede helft van de maand december.

De jaarlijkse koopkrachtpremies of kerstpremie kunnen op het vlak van de onderneming worden omgezet in andere voordelen, mits ondernemings-cao. Deeltijdse arbeiders ontvangen een premie naar verhouding tot hun prestaties.

Premie € 78,54
In de loop van januari wordt een jaarlijkse koopkrachtpremie van € 78,54 toegekend aan de arbeiders in de ondernemingen met 50 werknemers of meer.

Premie € 165,42
In de maand januari wordt in de ondernemingen met 50 werknemers of meer aan alle arbeiders een premie uitbetaald. Het bedrag van deze premie stemt bij een volledig refertejaar overeen met € 165,42 bruto, met inbegrip van enkel en dubbel vakantiegeld.

 

 

 

Downloads

BijlageGrootte
CAO Eindejaarspremie40.5 KB