Buitenprotocol heropstart Horeca

INTRODUCTIE

Het COVID-19-virus is momenteel de realiteit in onze samenleving. De Belgische horecasector is sinds 14 maart 2020 in haar hart getroffen. En de nieuwe quasi-volledige stopzetting van de activiteiten op 19 oktober 2020 heeft opnieuw een enorme impact op de meer dan 60.000 horecaondernemingen en 140.000 arbeidsplaatsen.

De werkgeversorganisaties van het Paritair Comité 302 blijven uiteraard voorstander van een uniforme en veilige heropening van de horeca buiten en binnen. Maar de beslissing, die door het Overlegcomité van 28 april 2021 is genomen, om te starten met een graduele heropening op 8 mei, namelijk de terrassen, willen we met dit document alle aspecten van het algemene protocol met betrekking op de buitenhoreca toelichten.

Met als doel om een graduele heropening van de Belgische horecasector mogelijk te maken, is dit protocol tot stand gekomen. In dit document worden een aantal algemene preventiemaatregelen opgelijst. Het blijft aangewezen om de ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ te raadplegen op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. En om dit document daarnaast ook samen te leggen met de Gids voor de Heropening van de Handel en de Gids voor de Horeca, gepubliceerd op de website van de FOD Economie. Dit protocol bevat richtlijnen die gevolgd moeten worden door ondernemers en personeel.

Daarnaast zijn er ook richtlijnen voor leveranciers en gasten. Ook zij spelen immers een cruciale rol om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en verdere verspreiding zo veel mogelijk te vermijden. Zorg voor maximaal gebruik van het sociaal overleg in jouw onderneming. Overleg op regelmatige basis over de maatregelen die genomen worden met de vakbondsafgevaardiging, de werknemers zelf, de Ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Vraag ook advies van de overlegorganen om de heropstart van de activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen. Er wordt gevraagd dat de ondernemingen in de horecasector deze maatregelen nauwgezet toepassen, aangepast aan de specifieke context van ieder bedrijf. Uiteraard staat het de ondernemingen vrij om ook andere bijkomende maatregelen, die dezelfde gegarandeerde bescherming bieden, te nemen in deze periode. Geef je personeel duidelijke informatie, instructies en gepaste opleiding over deze maatregelen. Het is ook sterk aanbevolen om voor heropstart een proefdraai te organiseren met alle betrokken medewerkers.

Let wel, dit protocol moet telkens aan de verstrengingen en/of versoepelingen van de maatregelen aangepast worden. Dat betekent dat het Overlegcomité maatregelen kan nemen, die een aanpassing van dit protocol met zich meebrengen, naarmate de coronacrisis verder evolueert. Het protocol wordt met de datum van de laatste update gepubliceerd en omvat de meest recente federale maatregelen. Informeer je ook steeds bij je gemeentelijke overheid wat betreft lokale regelgeving. Dit protocol is door minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne, en door minister van Zelfstandigen en KMO’s, David Clarinval, gevalideerd, onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen diedoor een wijzigend Ministerieel Besluit na 8 mei 2021 zouden aangebracht worden.

De controle van het naleven van de sanitaire regels met betrekking tot de heropening van de terrassen in de horecasector wordt door de politiediensten uitgevoerd, desnoods door dwangmiddelen en geweld, conform de bepalingen van artikel 37 van de wet op het politieambt. De controle heeft betrekking op het naleven van de minimale voorwaarden zoals bepaald in artikel 6 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, zoals in dit protocol nader bepaald. De diensten van de sociale inspecties voeren aan hun kant controle uit conform de bepalingen van het sociaal strafwetboek, meer bepaald de artikelen 17 §2 en 238.

(volledig protocol PDF te downloaden zie bijlage)

Foto: Freepik.com

Downloads

BijlageGrootte
20210512_veiligindehoreca_buitenprotocol_nlpc.pdf3.63 MB