Groene sectoren: flitscontroles

De sociale inspectiediensten organiseren in de land- en tuinbouwsector een grootschalige controleactie op de naleving van de coronamaatregelen.

In de vorige editie van De Nieuwe Werker schreven wij al over de risico’s van seizoenarbeid in de tuinbouwsector, en de maatregelen die binnen de sector werden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ondertussen hebben de vakbonden, de werkgevers en de inspectiediensten samengezeten ter voorbereiding van een extra ‘flitscontrole’. Gedurende de hele maand september worden tuinbouwbedrijven specifiek gecontroleerd op de naleving van de coronamaatregelen.

Zo zal de inspectie onderzoeken of de algemene regels rond social distancing worden gerespecteerd en er voldoende voorzieningen werden getroffen om de handhygiëne te garanderen. Daarnaast zal er ook worden gekeken of de huisvesting van de seizoenarbeiders aan de veiligheidsvoorschriften voldoet. Hiervoor zal de inspectie gebruikmaken van de checklists die door de sector werden opgesteld.

Deze flitscontroles hebben voornamelijk een preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD (‘Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst’). Dit neemt echter niet weg dat de inspectiediensten uiteraard wél onmiddellijk kunnen verbaliseren wanneer er zware inbreuken worden vastgesteld (illegale tewerkstelling, mensenhandel, huisjesmelkerij,..).

In uitvoering van het samenwerkingsakkoord dat in 2017 werd gesloten tussen de sociale partners en de inspectiediensten zullen de resultaten van deze flitscontrole ook aan de vakbonden worden bekendgemaakt. Wij volgen dit dossier uiteraard op de voet op en komen in een latere editie van De Nieuwe Werker terug op de resultaten.