Persbericht: De vakbondsafvaardigingen van de hotelketen NH ondertekenen de intersyndicale verklaring

“racismevrije onderneming – samen leven en werken”

Brussel, 15 december 2017 – In de NH-hotel vlakbij de Grote Markt zetten de vakbondsafgevaardigden zich symbolisch in voor de intersyndicale campagne Racism Game Over. De werknemers, werkneemsters, hun vertegenwoordigers, evenals hun vakbondsorganisaties – ABVV, ACV en ACLVB – ondertekenen vandaag de “intersyndicale verklaring tegen racisme op het werk” om samen te werken opdat NH een racismevrije onderneming zou worden.

“De verklaring racismevrije onderneming moet als een werkinstrument worden beschouwd: het is noch een medaille, noch een proces. Deze verklaring is een syndicaal engagement om rond racisme te werken. Zo tonen we aan dat ons bedrijf racisme ernstig neemt en dat er een debat opgestart wordt om elke discriminerende houding of elk discriminerend woord te bestrijden. Mensen herbergen betekent ook een pluspunt voor deze dynamiek”, aldus de vakbondsafgevaardigden.

Door deze verklaring te ondertekenen, verbinden de vakbondsafvaardigingen van NH zich ertoe racisme en discriminatie nooit te trivialiseren en concreet te handelen om deze te voorkomen zodat een gelijke behandeling binnen hun bedrijf wordt gegarandeerd. Ze verbinden zich er ook toe om een actieplan op touw te zetten opdat hun werkplaats “een racisme- en discriminatievrije onderneming zou zijn en blijven”. Alle werknemers en werkneemsters hebben dezelfde rechten ongeacht hun origine, gender, nationaliteit, cultuur of huidskleur.

Een tweede racismevrije onderneming

De vakbondsafgevaardigden van NH zijn niet de eerste ondertekenaars van deze intersyndicale verklaring, die uit een participerend proces in het kader van de campagne Racism Game Over voortvloeit. Deze intersyndicale campagne wordt door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteund d.m.v. verschillende hulpmiddelen en zet aan om racisme op het werk te bespreken. Dit kan uiteraard op informele gelegenheden, maar ook bij syndicale opleidingen en binnen de formele overleginstanties zoals de Ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. De huidige campagne racismevrije onderneming kadert in dat proces.

Intersyndicaal Forum op 21 maart 2018

De vakbondsafgevaardigden van NH hebben een comité racismevrije onderneming opgericht binnen hun bedrijf. De bedoeling is om heel het personeel – indien mogelijk in samenwerking met de directie en/of de HR-verantwoordelijken – te betrekken.

De drie vakbondsorganisaties zullen een eerste ontmoeting van de verschillende comités racismevrije onderneming op 21 maart 2018 organiseren. Hun opzet is het werk van de vakbondsafgevaardigden m.b.t. deze problematiek naar voren te brengen en te tonen hoe ze actoren in deze problematiek in Brussel zijn geworden. De campagne racismevrije onderneming wil op termijn alle Brusselse ondernemingen een intersyndicale verklaring tegen racisme op het werk laten tekenen.

Alle drie vakbondsorganisaties – ACV, ACLVB en ABVV – stellen verder unaniem: “van Brussel een racismevrij Gewest maken? Met de steun van de werknemers kunnen we het verschil maken. Door de syndicale grenzen heen bundelen we onze krachten om van Brussel een hoofdstad te maken waar wonen en werken aangenaam is, waar er plaats is voor iedereen en waar de grondrechten, evenals de individuele en collectieve rechten van elke persoon nageleefd worden”.

 

Facebookpagina van de campagne:

https://www.facebook.com/RacGameOver/

De campagne Racism Game Over wordt door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteund.

Be equal, be Brussels