Ziek tijdens je verlof? Verandering op komst in 2024!

Huidige regelgeving

Momenteel moet het jaarlijks verlof opgenomen worden tijdens het lopende jaar. Als het verlof niet werd opgenomen, gaat het verloren.

Als het voor de werknemer onmogelijk was om het volledige verlof op te nemen (wegens ziekte, bevalling,…), dan kan hij/zij dit verlof niet overdragen naar het jaar erop, zonder daarbij echter het recht op het vakantiegeld te verliezen.

Nieuwe regelgeving : voor het vakantiejaar 2024

Vanaf 2024 kunnen werknemers die tijdens hun jaarlijkse vakantie een ongeval, ziekte of andere oorzaak (moederschapsverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, profylactisch verlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof) hebben gehad, deze verlofdagen overdragen. Dit betekent dat zij deze niet meer verliezen, ook niet in geval van collectieve vakantie.

Deze dagen kunnen 24 maanden volgend op het einde van het lopende kalenderjaar overgedragen worden.

Voorbeeld:

Mevrouw M. is arbeidster in de voedingsnijverheid. In juli 2024 neemt ze 10 dagen verlof. Helaas wordt ze 2 dagen ziek tijdens haar vakantieperiode. Dankzij deze nieuwe regelgeving kan zij die 2 dagen overdragen tot 31 december 2026.

De werknemer kan deze dagen echter alleen maar overdragen als de werknemer:

  • Zijn/haar werkgever onmiddellijk verwittigt en;
  • Een medisch getuigschrift/attest overhandigt.

De controleprocedure verandert niet, ook al is de werknemer arbeidsongeschikt tijdens zijn/haar vakantie.

De werkgever zal ertoe gehouden zijn om het gewaarborgd loon te betalen aan de werknemer, zoals de normale procedure voorziet.

Wat met vakantiegeld?

  • Voor de arbeiders verandert er niets. Ze blijven hun vakantiegeld innen van de vakantiekas. Het overgedragen verlof wordt dus vooruitbetaald.
  • Voor de bedienden moet de werkgever ten laatste tegen 31 december van het vakantiejaar het enkelvoudig vakantiegeld betalen voor de niet-opgenomen vakantiedagen. De overgedragen dagen worden dus ook vooruitbetaald.

Inwerkingtreding

Alle nieuwe regels treden in werking op 1 januari 2023 en zullen voor de eerste keer van toepassing zijn op het vakantiejaar 2024.