Ecocheques in de horeca, da's geen klein bier!

De berekening van de ecocheques in de horecasector is niet altijd even makkelijk. We vatten in dit artikel alles nog eens glashelder samen. Je vindt hier een uitgebreid overzicht van de toepasbare regels, helemaal tot op de bodem!

Ecocheques in de horeca

Aan de werknemers in de horecasector wordt een premie van maximum € 250 toege­kend in de vorm van ecocheques.

Hebben alle werknemers recht op ecocheques?

Alle werknemers hebben recht op ecocheques, met uitzondering van de werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst voor studenten en voldoen aan de voorwaarden om te kunnen genieten van een voordeeltarief voor de sociale bijdragen.

Is het mogelijk om ze om te zetten in een ander voordeel via een ondernemingsakkoord?

Via een vóór de betaling van de ecocheques gesloten overeenkomst tussen werkgever en werknemer kan op ondernemingsniveau de ecocheque worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

Het gelijkwaardig voordeel mag maximum € 250 bedragen en moet objectief aanwijsbaar zijn in hoofde van de werknemer (bijvoorbeeld via vermelding op de loonfiche).

Als de werknemer geen ecocheques heeft gekregen, is het mogelijk dat er binnen het bedrijf beslist werd om de ecocheque te vervangen door maaltijdcheques, of door de verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques.
 

Hoe wordt het bedrag van de ecocheques berekend?

De regels die toegepast worden om het bedrag van de ecocheques te berekenen, zijn verschillend voor werknemers die voltijds of deeltijds werken (of gelegenheidswerknemers zijn).

A. Voltijdse werknemers

Een werknemer die voltijds tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst gedurende de volledige referteperiode, heeft recht op het maximumbedrag van € 250.

Indien de werknemer niet verbonden was aan een werkgever via een arbeidsovereenkomst gedurende de volledige referteperiode, ontvangt hij een proportioneel lager bedrag volgens volgende formule:

(Maximumbedrag x aantal volledige kalendermaanden die gedekt worden door het contract tijdens de referteperiode) / 12

Voor de onvolledige maanden tewerkstelling wordt het bedrag berekend volgens de regels voor de deeltijdse werknemers (zie verder).

B. Deeltijdse werknemers (en gelegenheidswerknemers)

Deze werknemers ontvangen een bedrag in verhouding tot het aantal effectieve en gelijkgestelde arbeidsdagen tijdens de referteperiode.

Maximumbedrag x effectief gepresteerde of gelijkgestelde dagen / 260 (of gedeeld door 312 in 6-dagenstelsel)

Elke effectieve dagprestatie of hiermee gelijkgesteld, (zie verder) telt voor 1 dag, ongeacht de duur van de dagprestatie.
 

Waarmee komt de referteperiode overeen?

De referteperiode voor het bepalen van het bedrag van de ecocheques loopt van 1 december van het jaar dat de betaling van de ecocheques voorafgaat tot 30 november van het jaar van de betaling.

VOORBEELDEN voltijdse werknemer:

Een voltijdse werknemer heeft een arbeidsovereenkomst die aanvangt op 14.12.2021 en afloopt op 31.10.2022 in het vijfdagenstelsel:

Bedrag voor 2022 (referteperiode december 2021 – november 2022)

 • Aantal volledige maanden: 10 (van januari tot en met oktober 2022)
  10/12 x € 250 = €208,33 (bedrag voor de volledige maanden)
 • Aantal dagen voor de onvolledige maanden: 14 effectieve/gelijkgestelde dagen in december 2021
  14/260 x € 250 = € 13,46 (bedrag voor de onvolledige maanden)
 • Bedrag voor de ecocheques 2022 = € 208,33 + € 13,46 = € 221,79

VOORBEELD deeltijdse werknemer :

Een deeltijdse werknemer werkt 4 dagen per week, met een totaal van 85 effectieve en gelijkgestelde dagen in een vijfdagenstelsel voor de periode van januari 2022 tot mei 2022.

 • Bedrag voor 2022: 85/260 x € 250= € 81,73

Gelijkgestelde dagen

Sommige ongepresteerde periodes worden gelijkgesteld met bezoldigde arbeid. De lijst met gelijkgestelde dagen die worden meegerekend voor het bedrag van de ecocheques is zeer uitgebreid. De lijst wordt opgenomen in de sectorcao met betrekking tot de ecocheques.

Hieronder enkele voorbeelden:

 • De dagen waarop het werk onderbroken wordt wegens een ongeval;
 • De dagen waarop het werk onderbroken wordt wegens ziekte;
 • De dagen waarop de onderneming wegens jaarlijkse vakantie gesloten is en de dagen waarop de werknemer buiten die periode jaarlijkse vakantie heeft;
 • Economische werkloosheid;
 • De dagen moederschapsverlof;
 • Inhaalrustdagen in het kader van arbeidsduurvermindering.

Er dient echter opgemerkt te worden dat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus niet beschouwd wordt als gelijkgestelde dagen.

Voor meer informatie kan de werknemer zich richten tot het gewestelijk kantoor. Je vindt alle contactgegevens hier.
 

Wanneer worden de ecocheques betaald?

De ecocheques worden toegekend in december. In geval van beëindiging van de arbeids­ overeenkomst tijdens de referteperiode worden de ecocheques echter toegekend bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst of uiterlijk in de maand december volgend op de maand van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.